sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

oferty pracy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zatrudni pracownika na stanowisko:

REKRUTACJE AKTUALNE

stanowiska urzędnicze

inspektor/st.inspektor ds. drzewostanu

stanowiska nieurzędnicze

 

 

konserwator

Podstawowe obowiązki na stanowisku:

 • wykonywanie bieżących napraw oraz prac konserwacyjnych w budynkach,
 • montaż naprawa i konserwacja obiektów małej architektury na terenach administrowanych przez ZZM,
 • prace porządkowe,
 • prace pomocnicze,

 

operator urządzeń ogrodniczych na terenach miejskich

Podstawowe obowiązki na stanowisku:

 • obsługa kosiarki samojezdnej,
 • obsługa urządzeń ogrodniczych: nożyce do żywopłotu, dmuchawa do liści, mechaniczne sekatory, glebogryzarka, myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa, piła spalinowa itp.
 • prace ogrodniczo-porządkowe,
 • odśnieżanie, odkuwanie lodu,

 

operator urządzeń/ piły w lesie

Podstawowe obowiązki na stanowisku:

 • prace leśne tj. łupanie drewna, załadunek na przyczepę, porządkowanie powierzchni po wycince,
 • koszenie trawników, grabienie liści,
 • sprzątanie wiat, przygotowanie ogniska,
 • drobne naprawy infrastruktury turystycznej tj. barierki, siedziska, malowanie,

 

 

Wymagania (wykształcenie, uprawnienia i oczekiwania):

 • wykształcenie zawodowe
 • przynajmniej 2 letni staż pracy,
 • warunek konieczny: prawo jazdy kat. B,
 • wykonywanie pracy na wysokości ponad 3 m.,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność,
 • dbałość o czystość i mienie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Warunki zatrudnienia:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wymiar 1 etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • miejsce pracy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (https://www.zzm.elblag.pl/40-strona,druki-do-pobrania.html lub do odbioru w kadrach ZZM) oraz list motywacyjny proszę składać w siedzibie jednostki przy ul. Krakusa 13-16 (Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres: kadry@zzm.elblag.pl
 • w liście motywacyjnym należy umieścić oświadczenie: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu”
 • informujemy, że w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu obowiązuje Polityka prywatności, z którą należy się zapoznać – dostępna jest pod adresem: https://zzm-elblag.bip.gov.pl/informacja-publiczna-do-ponownego-wykorzystania/polityka-prywatnosci.html

 

 

 

 

mistrz Wydziału Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni

0,5 etatu

Obowiązki na stanowisku:

 • sporządzanie projektów nowych założeń, modernizacja istniejącej zieleni na terenie miasta Elbląga,
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla klienta zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi klienta. Uzyskanie akceptacji klienta,
 • obsługa interesantów,
 • przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych dotyczących terenów administrowanych przez ZZM,
 • sporządzenie zamówień, kosztorysów ofertowych,
 • sporządzenie umów z wykonawcami usług i dostawcami towarów oraz klientami,
 • bieżąca kontrola terminowości, jakości prac oraz stosowanych materiałów i zakresu rzeczowego wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne, przestrzegania harmonogramu prac,
 • udział w kontroli terenów zieleni oraz urządzeń i zgłaszanie zastrzeżeń odpowiednim kierownikom,
 • przygotowanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Wydziału,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi jednostki,
 • zapewnienie prawidłowego gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji Wydziału zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i wewnętrznymi regulaminami.

Wymagania (wykształcenie, uprawnienia i oczekiwania):

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku: architektura krajobrazu,
 • 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomość obsługi komputera – obsługa Pakietu MS Office,
 • doświadczenie w obsłudze klientów,
 • prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • znajomość języków obcych angielskiego i/lub niemieckiego i/lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym konwersację,
 • znajomość topografii miasta,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, samodyscyplina i samodzielność, empatyczność.

Warunki zatrudnienia:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wymiar 0,5 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • miejsce pracy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

Wymagane dokumenty:

 

 


CV opatrzone klauzulą o ochronie danych osobowych proszę składać w siedzibie firmy ul. Krakusa 13-16
(Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres:
kadry@zzm.elblag.pl

 

Klauzula o ochronie danych osobowych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko:……………….

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie także drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres ____ lat.

 

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE

Inspektor ds. administracji terenów zieleni

- szczegóły
ogłoszenie dodane 25.01.2024

Inspektor ds. BHP i ppoż.

- szczegóły
ogłoszenie dodane 19.01.2024

Inspektor ds. sekretariatu i administracji (umowa na zastępstwo)

szczegóły rekrutacja zakończona
termin składania ofert: 27.06.2023

 

 

Inspektor ds. socjalnych, BHP i ppoż.

- szczegóły  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 16.03.2023

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy   
- szczegóły 
rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 10.03.2023

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy   - szczegóły   rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 24.05.2022

Kierownik Wydziału Lasu Komunalnego  - szczegóły  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 13.05.2022

Inspektor ds. sekretariatu i administracji - szczegóły  - rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 28.03.2022

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy  - szczegóły   rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 08.02.2022

Informatyk - szczegóły   -  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 18.01.2022

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  że

Tożsamość Administratora  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w  Elblągu,82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu
Dane kontaktowe e-mail: iod@zzm.elblag.pl
Cel przetwarzania oraz podstawa prawna Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych w celach rekrutacyjnych Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Pani/Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na prtzetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje PAni/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego roporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o wymogach ustawowych podania danych Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

 

 

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO