sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż

Administratorem Danych Osobowych

jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16, zwanym dalej Zarządem Zieleni Miejskiej w Elblągu lub ZZM.

Kontakt

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, zgodnie z art. 37 RODO, powołał

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Kontakt z IOD jest możliwy

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą jednostkę.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. Prawa dostępu do danych osobowych,
 2. Prawa do ich sprostowania,
 3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 2. ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 3. na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z zadań realizowanych przez ZZM.
 2. Aby ZZM mógł realizować zadania związane z promocją ZZM, z zatrudnieniem Pana/Pani, realizacją zawartych umów konieczne jest podanie Pana/Pani danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, wieku, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, osiągnięć, wizerunku - bez tego nie jesteśmy w stanie realizować zadań związanych z promocją ZZM, zatrudnieniem Pana/Pani czy z realizacją zawartych umów, w szczególności wydawania biuletynu, informowania opinii publicznej o dokonaniach dokonanych przez ZZM, realizowanych przedsięwzięciach, osiągniętych celach i rezultatach, o wynikach naszej działalności; pokazania poprzez fotografię czy grafikę rezultatów prac oraz osób mających ogromny wpływ na historię naszego miasta i/lub jednostki.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani zmienić swoje dane osobowe, sprostować swoje dane osobowe, wycofać swoje dane osobowe konieczne jest podanie przez Pana/Panią swojego numeru kontaktowego w postaci numeru telefonu czy adresu korespondencyjnego lub e-mailowego - bez tego nie jesteśmy w stanie poinformować Pana/Panią o zrealizowaniu Pana/Pani wniosku, prośby, petycji.

Tryb procedowania wniosku

Wniosek może być złożony osobiście przez Państwa w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, lub mailowo bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@zzm.elblag.pl

IOD niezwłocznie zajmie się rozpatrzeniem wniosku. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

Jak większość jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: organom administracji publicznej (w szczególności: ZUS, Urzędy Skarbowe, Komornicy, jednostki organizacyjne Miasta Elbląga, spółki prawa handlowego, których współwłaścicielem jest Miasto Elbląg), pracownikom ZZM i pracownikom jednostek organizacyjnych Miasta Elbląga, kontrahentom występującym na terenie całego kraju. Najczęściej przekazujemy dane osobowe innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej czy osobom fizycznym, na podstawie przepisów prawa do wielu różnych instytucji na terenie całego kraju, dlatego niezmiernie trudno  przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Obszar Gospodarczy Europy.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do ich archiwizacji bądź okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, a także  windykację czy egzekucję. 

POLITYKA COOKIES

 1. ZZM na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu użytkownika. Nie mogą one być odczytywane przez nasz system lecz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy: firmy hostingujące nasze strony internetowe.
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany - bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej ZZM uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

MONITORING

Administratorem Danych Osobowych

przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, w szczególności poprzez weryfikację przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy sposobu poruszania się po jego terenie i terenie wokół zakładu pracy, przestrzegania przepisów BHP dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy, oceny stanu zabezpieczeń służących ochronie życia i zdrowia pracowników, jak również kontroli zasad dostępu do zakładu pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 2. ochrona mienia, a mianowicie zabezpieczenie mienia nalezącego do pracodawcy przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą, jak również wykrywania sprawców przestępstw w powyższym zakresie (art.6 ust.1 lit.c RODO).

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, organom uprawnionym do kontroli działalności, w tym: sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy systemów IT, z którymi jednostka współpracuje w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów a także ochrony mienia.

Okres przechowywania Państwa danych

Nagrania obrazu prowadzone są całodobowo i przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, a następnie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Uprawnienia przysługujące w odniesieniu do danych osobowych osoby objętej monitoringiem

Osoba objęta nagraniem monitoringu ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile wynika to z przepisów prawa.
 1. Udostępnienie danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego osobom  i podmiotom zewnętrznym możliwe jest wyłącznie na ich pisemny wniosek.  Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania określenia czasu przechowania nagrania zdarzenia objętego wnioskiem.
 2. Zapis monitoringu udostępnia się wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej lub ustaleniu podmiotu, który występuje o udostępnienie danych.
 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom, prokuraturze.
 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, administrator zabezpiecza nagranie bądź jego fragment, a termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora ZZM z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie ich standardowego okresu przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie ZZM w terminie do dwóch dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę i miejsce, na terenie posesji administratora oraz przybliżony czas zdarzenia.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, informacja o miejscach instalacji kamer systemu na terenie jednostki, reguły instalacji i zapisu rejestracji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zawarte są w „Regulaminie Monitoringu wizyjnego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu” udostępnionego na stronie www.zzm.elblag.pl w zakładce RODO.
 4. O udostępnienie nagrania może zwrócić się także osoba, której dane dotyczą (t.j. osoba zarejestrowana przez system monitoringu), na podstawie prawa dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie nagrania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku dzieci uprawnienie to realizują przedstawiciele ustawowi (rodzice/opiekunowie prawni). Przed udostępnieniem nagrania administrator weryfikuje czy osoba wnioskująca (lub dziecko w imieniu którego wnioskuje przedstawiciel ustawowy) faktycznie się na nim znajduje. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Wizerunki osób innych niż wnioskujący, utrwalonych na udostępnianym nagraniu, mogą podlegać anonimizacji.

Żądania realizacji w/w praw składać można:

 1. osobiście w siedzibie  Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16
 2. elektronicznie na adres e-mail: iod@zzm.elblag.pl
 3. listownie na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg

FACEBOOK

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu utworzył w serwisie społecznościowym Facebook fanpage jednostki (o nazwie: Zarząd Zieleni Miejskie w Elblągu), niemniej  Zarząd Zieleni Miejskiej nie jest Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenie RODO) umieszczanych przez osoby fizyczne w przestrzeni publicznej za pośrednictwem Facebooka.

Usługodawcą i Administratorem danych osobowych fanpage’a  jest Facebook Ireland Limited. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu prowadzi fanpage pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu” na zasadach określonych przez Facebook, które znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/expalantion .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą informacją obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do powyższych informacji zostaną umieszczone na stronie www.zzm.elblag.pl w zakładce RODO oraz na tablicy ogłoszeń w ZZM w Elblągu ul. Krakusa 13-16.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23 stycznia 2023 r.

 

 

Dołączone pliki:DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO